Artykuły

Artykuły
Zadośćuczynienie

19 maj, 2022 -

Zadośćuczynienie

Kto może otrzymać zadośćuczynienie i na jakiej podstawie? Czy kompensatę może otrzymać także rodzina poszkodowanego?

Zadośćuczynienie pieniężne

Zadośćuczynienie pieniężne to według art. 445 Kodeksu cywilnego finansowa kompensata cierpień fizycznych i psychicznych, które przeżył poszkodowany w związku z rozstrojem zdrowia lub uszkodzeniem ciała. Kodeks cywilny szczegółowo określa w jakich przypadkach zadośćuczynienie może być przyznane. Podstawowymi przepisami w tym zakresie są art. 445 K.c. i 448 K.c. Na podstawie pierwszego z nich zadośćuczynienia można domagać się w przypadku uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności. A także w przypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. Natomiast art. 448 K.c. pozwala dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie każdego dobra osobistego określonego w 24 K.c.

Dla rodziny

Ponadto od sierpnia 2008 roku po nowelizacji art. 446 K.c. można domagać się przyznania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę również rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Roszczenie o zadośćuczynienie przysługuje jedynie osobie dotkniętej niezawinionym przez zdarzeniem losowym będącej skutkiem bezprawnego działania osoby trzeciej określonego jako czyn niedozwolony. W przypadku śmierci poszkodowanego przechodzi ono na spadkobierców. Jednakże tylko wtedy, gdy sprawa została skierowana do sądu za życia poszkodowanego lub gdy osoba odpowiedzialna uznała roszczenie na piśmie. Ważne jest to, że zadośćuczynienie nie służy wzbogaceniu tylko ma kompensować negatywne skutki związane z rozstrojem zdrowia lub naruszeniem dóbr osobistych.

Jego wartość

Przepisy Kodeksu cywilnego nie konkretyzują czynników branych pod uwagę dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia, lecz według wypracowanych w orzecznictwie przy szacowaniu kwoty zadośćuczynienia należy uwzględnić, np.:

  • rodzaj doznanej szkody,
  • stopień cierpień fizycznych i psychicznych,
  • ich intensywność i długotrwałość,
  • nieodwracalny charakter następstw wypadku,
  • długotrwałość leczenia,-  wiek, płeć, stan cywilny,
  • konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym.

Ważne jest to, iż wyznacznikiem zadośćuczynienia pieniężnego nie jest wysokość uszczerbku na zdrowiu, gdyż jest to tylko i wyłącznie jedno z kryteriów mających być branych pod uwagę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, skontaktuj się z nami.

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

  1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
  2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
  3. Poczekaj na analizę od Exeptis.