Artykuły

Artykuły
Szkoda – czym jest?

19 maj, 2022 -

Szkoda – czym jest?

Szkoda jest uznawana za wynik losowego zdarzenia. Jak i zdarzenia spowodowanego przez osobę trzecią która dopuściła się zawinionego i bezprawnego czynu. Lub nie wywiązała się w sposób należyty ze swoich obowiązków wynikających z umowy (stosunku obligacyjnego). Pojęcie szkody (w prawie cywilnym) nie jest ustawowo zdefiniowane.

Szkodą jest wszelki uszczerbek majątkowy dotkniętą w/w zdarzeniem. Uszczerbek majątkowy w szczególności polega na powstaniu różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniałby gdyby nie doszło do zdarzenia a stanem istniejącym po zdarzeniu. Rozróżnia się w szczególności dwa rodzaje szkód, tj. szkodę rzeczową i tzw. szkodę na osobie.

Szkoda rzeczowa a szkoda osobowa

Szkoda rzeczowa ma wymierny majątkowy charakter i jest związana z utratą lub zniszczeniem rzeczy, utraceniem korzyści. Natomiast szkoda osobowa jest związana z powstaniem rozstroju zdrowia. Może wiązać się z powstaniem szkody rzeczowej (np. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji i utrata zarobków na okres choroby). Trudna do uchwycenia szkoda niemajątkowa związana z doznaną krzywdą będącą skutkiem cierpienia fizycznego i psychicznego, utrata możliwości zarobkowych lub powodzenia w przyszłości.

Resumując, szkoda to negatywne konsekwencje zdarzeń mające charakter materialny jak i niematerialny. Można je, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego można wycenić na konkretną wartość pieniężną. Można także żądać przywrócenia do stanu sprzed dnia zdarzenia.

Typowe zdarzenia

Typowymi sytuacjami powodującymi szkodę za którą odpowiedzialność ponosi inna osoba to:

  • wypadki komunikacyjne,
  • zaniedbania zarządców dróg i budynków (np. upadek na nieodśnieżonym chodniku,
  • uszkodzenie ciała lub mienia w skutek oderwania się elementów zaniedbanego budynku lub oderwanie się sopli lodu z dachu,
  • wypadki w pracy, zalania mieszkań i inne,
  • złe funkcjonowanie coraz to bardziej złożonych i zaawansowanych technologicznie produktów (np. wystrzelenie poduszki powietrznej w samochodzie, niewłaściwe działanie protez medycznych).

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, skontaktuj się z nami.

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

  1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
  2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
  3. Poczekaj na analizę od Exeptis.