Artykuły

Artykuły
Rodzaje szkód

19 maj, 2022 -

Rodzaje szkód

Szkody komunikacyjne

Szkody komunikacyjne są pokrywane przez zakłady ubezpieczeń ze względu na zawarte polisy:

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone ruchem pojazdu. Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych, takich jak samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny sprzęt podlegający rejestracji. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy wyrządziła szkodę związaną z ruchem tego pojazdu na terytorium 25 państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu / poszkodowanym / zaspokojenie składanych roszczeń.Warto podkreślić, że definicja „ruchu pojazdu” obejmuje również jego postój, garażowanie, załadunek i wyładunek oraz wsiadanie i wysiadanie z niego.Przy roszczeniu z tytułu polisy OC komunikacyjnej towarzystwo ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego.

AC

Towarzystwa ubezpieczeń określają termin wypłaty odszkodowania z polisy AC w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z reguły zapisy te są powieleniem przepisów K.c.Spotkać można następujące zapisy: „… zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, jeżeli w wyżej określonym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część odszkodowania zakład ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ponadto, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie w wyżej wymienionych terminach, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty odszkodowania.”

NNW

W ubezpieczeniach NNW przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa wypadku, będące uszkodzeniami ciała lub rozstrojem zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby objętej ubezpieczeniem. Omawiane ubezpieczenie NNW dotyczy kierowcy pojazdu i pasażerów. Istotne jest, aby w stosunku do poszkodowanego przyczyną wypadku było zdarzenie zewnętrzne i nagłe. Towarzystwa ubezpieczeń zakresem ochrony w ramach omawianego tu ubezpieczenia NNW obejmują szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Odszkodowanie wypłacane w ramach ubezpieczenia NNW dotyczy świadczeń:

–  z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. w razie częściowego lub całkowitego inwalidztwa,

–  z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie otrzymuje uposażony,

–  zwrotu kosztów nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych pomocniczych.

Szkody osobowe

Wyróżniamy dwa typy roszczeń w jakich towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązane spełnić świadczenie, które związane są z odszkodowaniami za szkody na osobie:-  Świadczenie wypłacane poszkodowanemu za obrażenia ciała,-  Świadczenie wypłacane uposażonemu (np. osobie bliskiej) w wyniku śmierci poszkodowanego. Po regulacjach zapisów k.c. w 2008 roku sąd
   może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.W związku z zaistnieniem szkody osobowej można występować z roszczeniem:–  o odszkodowanie jednorazowe, w tym o pokrycie wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku takich jak:-  koszty pobytu w szpitalu,-  koszty nabycia leków i sprzętu rehabilitacyjnego,-  koszty diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym,-  koszty dodatkowej opieki medycznej,-  koszty przeszkolenia zawodowego,-  koszty przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne, jak również odwiedzin,-  koszty konsultacji u specjalistów, jeżeli są niezbędne w dalszym leczeniu,-  koszty utraty odzieży.

Szkody majątkowe

Szkoda majątkowa to doznany uszczerbek w majątku poszkodowanego, którego doświadcza nie z własnej woli. Różnica między dwoma stanami majątkowymi, czyli tym po wyrządzeniu szkody, i tym przed zaistniałą szkodą określane jest jako szkoda majątkowa. Podstawą odpowiedzialności za szkodę majątkową może być umowa, w której jedna ze stron przyjmuje na siebie obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej drugiej stronie, np. umowa ubezpieczenia. Często podstawę odpowiedzialności za szkodę stanowi ustawa, która łączy w sobie obowiązek naprawienia szkody z rozmaitymi zdarzeniami, a przede wszystkim z czynami niedozwolonymi (odpowiedzialność deliktowa) oraz z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów (odpowiedzialność kontraktowa).Naprawienie szkody może nastąpić poprzez:-  przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego (restytucja naturalna),-  zapłatę odszkodowania (restytucja pieniężna).W sytuacji, gdyby przywrócenie rzeczy, zniszczonej na skutek szkody majątkowej, do stanu jaki miała przed zaistniałą szkodą jest niewykonalne lub też sprawia dla sprawcy szkody majątkowej nadmierne problemy czy też nakłady finansowe, może on odmówić naprawienia szkody. Wówczas poszkodowany powinien żądać zapłaty należnego odszkodowania. W sprawie wysokości odszkodowania k.c. przyjmuje generalną zasadę, że ma ono odpowiadać wysokości szkody. Celem ustawodawcy jest tu zapewnienie poszkodowanemu pełnej ochrony majątkowej. W niektórych przypadkach przepisy przewidują odstępstwo od tej zasady. Poszkodowany koniecznie powinien pamiętać o konieczności dokumentowania wszelkich poniesionych wydatków z tytułu doznanej szkody, ponieważ roszczenia w tym zakresie muszą być poparte należytymi dowodami.

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

  1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
  2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
  3. Poczekaj na analizę od Exeptis.