Polityka prywatności

prywatności

 

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://exeptis.pl

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Polityka Prywatności została sporządzona z uwzględnieniem przepisów: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) i USTAWY z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest EXEPTIS Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 60/1, 45-368 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 369712, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: p.smiech@exeptis.pl. Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Śmiech.

Zakres zbieranych danych.

 1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z:
  • Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty,
  • informacjami o użytkownikach zebrane za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie internetowym formularza w celu dokonania udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, realizowania zawartych umów, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać Przedsiębiorcy za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, dane osobowe takie imię, numer telefonu, adres email, miejscowość zamieszkania oraz dane banku, z którym użytkownik zawarł umowę kredytu i datę podpisania umowy kredytowej wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Spółce dane dotyczące wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane zawarte w CV.

Źródło danych.

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od
  Pani/a za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie internetowego formularza w celu dokonania udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej jak i oferty handlowej dotyczącej świadczonych usług i sprzedawanych towarów, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać Administratorowi za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, dane osobowe takie imię, numer telefonu, adres email, miejscowość zamieszkania oraz dane banku, z którym użytkownik zawarł umowę kredytu i datę podpisania umowy kredytowej wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Spółce dane dotyczące wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane zawarte w CV.
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą u Administratora sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą jak i opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu:

 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w powyższym zakresie na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników i zobowiązań wobec nich (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) do czasu realizacji umowy lub cofnięciu zgody,
 • w celu świadczenia usług, świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści, obrazów i dźwięków gromadzonych w Serwisie, sprzedaży towarów i usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw – do czasu przedawnienia roszczeń,
 • Przeprowadzenie procesu rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy; Art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie pozostałych danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz w zakresie zgody na przyszłą rekrutację. Art. 9 ust. 2 lit a w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – do czasu zakończenia rekrutacji lub brak możliwości wyłonienia kandydata do pracy.

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z
Administratorem w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Panią/a w celach wymienionych w niniejszym dokumencie jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów powyżej ustalonych, a dla których to są one zbierane i przetwarzane,

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora dostępu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO):
  (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia
  (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu
  (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 7 oraz 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione firmom kurierskim i kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty, podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją umowy (w tym podwykonawcom i podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną, podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają, firmom windykacyjnym.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją – co zostało szczegółowo opisane w tym dokumencie.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak
zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych[1]

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane: IP komputera, informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.