Artykuły

Artykuły
Policja może zabrać Twój samochód!

13 sty, 2023 -

Policja może zabrać Twój samochód!

Zmiana dotycząca przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości.

Czy wiesz, że już 14 grudnia 2023 wejdzie nowelizacja kodeksu karnego, który może sprawić iż stracisz swój samochód! Kiedy to nastąpi i jakie muszą zaistnieć okoliczności dowiesz się w poniższym artykule.

W dniu 14 grudnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego, która przewiduje obowiązek orzeczenia przez sąd przepadku (czyli utraty) pojazdu mechanicznego prowadzonego w ruchu lądowym.

Orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę nastąpi zawsze kiedy to sprawca zostanie skazany, za przestępstwa polegające na:
a)      Spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (także jeżeli sprawca działa nieumyślnie) oraz także w przypadku, gdy następstwem katastrofy jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób.
b)      Spowodowaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (także jeżeli sprawca działa nieumyślnie).
c)      Naruszeniu, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powodując nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba ciała odniosła obrażenia ciała powodujące średni uszczerbek na zdrowiu, śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Nastąpi to wówczas kiedy to sprawca jest:
– w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość)
– jest pod wpływem środka odurzającego
– zbiegnie z miejsca zdarzenia
– spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po popełnieniu czynu, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego.

Kiedy nie utracisz pojazdu?
Utrata pojazdu będzie niemożliwa jeśli:
– sprzedasz pojazd
– utracisz pojazd
– pojazd ulegnie zniszczeniu lub znacznemu uszkodzeniu
– pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy,

Co zamiast utraty pojazdu?
Zamiast utraty pojazdu sąd orzeknie utratę równowartości pojazdu.

Jak będzie wyliczana wartość pojazdu?
– Polisa AC
Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu wskazaną w polisie ubezpieczeniowej zawartej na rok w którym popełniono przestępstwo.
– Średnia rynkowa
W przypadku gdy pojazd nie był ubezpieczony za równowartość pojazdu zostanie uznana średnia wartość rynkowa pojazdu odpowiadającego (przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu) pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę. Wartość zostanie ustalona na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego. Co to oznacza? Sąd sam na podstawie swoich możliwości ustali
średnią cenę rynkową (np. dzięki aplikacji OTOMOTO)
– Opinia biegłego
Ustalenie średniej wartości pojazdu na podstawie dowodu z opinii biegłego sądowego będzie dopuszczalne tylko jeżeli nie ma możliwości ustalenia takiej wartości na podstawie dostępnych danych z uwagi na szczególne cechy pojazdu.

Co jeśli prowadzony pojazd nie należał do nas?
  Przepadek pojazdu lub przepadek równowartości pojazdu nie zostanie orzeczony jeżeli sprawca prowadził pojazd, który nie stanowił jego własności wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim przypadku zostanie orzeczona nawiązka w wysokości co najmniej 5.000,00 zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Czy stracisz auto jedynie jak spowodujesz wypadek lub kolizję?
NIE!
Sąd orzeknie także przepadek pojazdu lub równowartość jego wartości w przypadku popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeśli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa wynosić będzie co najmniej 1,5 promila lub będzie prowadzić do takiego stężenia.
Czy zawsze utracisz w takim przypadku pojazd?
Istnieje jednak możliwość odstąpienia od środka karnego jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.