Artykuły

Artykuły
Odszkodowanie

19 maj, 2022 -

Odszkodowanie

Odszkodowanie to świadczenie należne poszkodowanemu. Od osoby fizycznej lub prawnej, która tę szkodę wyrządziła lub ponosi za nią odpowiedzialność lub na podstawie umowy jest odpowiedzialna za wystąpienie samego zdarzenia. Na przykład dobrowolne umowy ubezpieczenia majątku typu AC, od pożaru i zalania mieszkania i inne.

Odszkodowanie i jego cel

Celem odszkodowania jest przywrócenie stanu poprzedniego czyli naprawienie szkody. Rozumie się przez to zarówno usunięcie uszkodzenia jak i zapłatę odpowiedniej kwoty odszkodowania. Powinno obejmować ono zarówno straty, które poszkodowany rzeczywiście poniósł, jak i korzyści które osiągnąłby gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odszkodowanie ma zapewnić wyrównanie szkody i nie może przekraczać jej rozmiarów.

Wartość odszkodowania

Jego wartość może być niższa od wartości szkody, jeżeli takie ograniczenie wynika z ustawy lub umowy. Wysokość odszkodowania obniżamy również wtedy, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Lub w związku ze szkodą uzyskał pewne korzyści. Takie działanie poszkodowanego nazywa się przyczynieniem. Warto tu zwrócić uwagę, że wg prawa polskiego w stosunkach między osobami fizycznymi odszkodowanie może być obniżony. Na przykład ze względu na niewspółmierność stanu majątkowego poszkodowanego i osoby odpowiedzialnej za szkodę.

Odszkodowanie może obejmować również wszelkie wydatki związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli były konieczne i celowe. Poszkodowany może ich dochodzić wtedy, gdy poniósł je osobiście oraz wtedy, gdy poniosły je osoby trzecie na jego rzecz. Przykładem takich wydatków mogą być:

 • koszty opieki leczniczej,
 • koszty opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej,
 • opłaty za pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej, np. w sanatorium lub innych placówkach zajmujących się rekonwalescencją,
 • koszty związane z zakupem niezbędnych lekarstw i innych środków leczniczych,,
 • koszty nabycia różnego rodzaju przyrządów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym, np. protezy czy też wózka inwalidzkiego,
 • opłaty związane z transportem chorego do placówki służby zdrowia lub do domu,
 • koszty wydatków związanych z koniecznością lepszego odżywiania się, jako element rekonwalescencji,
 • straty ponoszone w związku z odwiedzaniem pacjenta w placówce leczniczej.

Do tego dochodzą również straty w zarobkach za okres leczenia oraz koszty przyuczenia do zawodu.

Koszty leczenia

Jeżeli chodzi o koszty leczenia to winny być uwzględnione wszelkie koszty, które biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy medycznej, dają realne szanse na poprawę stanu zdrowia poszkodowanego. Nie muszą to być tylko koszty uwzględniane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i nie muszą one być udowadniane fakturami. Dla zgłoszenia takiego żądania nie jest konieczne wykazanie przez osobę, której zdrowie zostało naruszone, że znajduje się w złej sytuacji majątkowej. Czyli takiej, która uniemożliwia lub utrudnia jej poniesienie wspomnianych kosztów we własnym zakresie. Musi ona jednak wykazać wysokość tych kosztów i ich zasadność.

Jeżeli poszkodowany w wyniku zaistnienia szkody stał się inwalidą, może też żądać, aby osoba odpowiedzialna za szkodę wyłożyła sumę potrzebną na pokrycie kosztów przygotowania do innego zawodu. Innym roszczeniem o charakterze odszkodowawczym jest renta przyznana poszkodowanemu. Renta należy się, gdy ktoś utracił zdolność zarobkowania lub osobom poszkodowanym pośrednio wskutek śmierci żywiciela. W przypadku wyrządzenia poszkodowanemu szkody na osobie w postaci rozstroju zdrowia to można żądać przyznania mającego charakter pieniężny zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Która jest skutkiem doznanego cierpienia fizycznego i psychicznego. Niezależnie od możliwości domagania się odszkodowania i renty

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, skontaktuj się z nami.

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

 1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
 2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
 3. Poczekaj na analizę od Exeptis.