Typy roszczeń

 • za uszkodzenia lub zniszczenia budynków,
 • za wypadki w rolnictwie,
 • za szkodę związane z utratą zwierząt hodowlanych,
 • za utratę plonów,
 • za zniszczenia spowodowane działaniem żywiołów,
 • za szkodę związaną z pożarem w rolnictwie,
 • z własnej polisy.

Właściciel (lub użytkownik wieczysty) może wnosić roszczenie o:

 • ustanowienie służebności przesyła za odpowiednim wynagrodzeniem uzależnionym od wartości nieruchomości,
 • odszkodowanie (wynagrodzenie) za bezumowne korzystanie z nieruchomości nawet do 10 lat wstecz.

Poszkodowany może wnosić roszczenie o:

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zaliczki na poczet przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów ze stosunku pracy i innych,
 • ustalenie odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości,
 • rentę.

Mowa tu o szkodach powstałych w wyniku działania sił przyrody takich jak np. powódź, pożar, huragan, trąba powietrzna czy deszcz nawalny.

Poszkodowany może wnosić roszczenie o:

 • pokrycie kosztów przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, (jeżeli suma ubezpieczenia z polisy majątkowej odnosi się do wartości nowej, to przy przyznawaniu odszkodowania nie uwzględnia się stopnia zużycia materiałów),
 • pokrycie kosztów zakupu ruchomości.

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku można wnosić roszczenie o:

 • zwrot kosztów leczenia poszkodowanego,
 • zwrot kosztów pogrzebu obejmujący w szczególności wydatki na: przewiezienie zwłok do miejsca ich pochówku, nabycia i urządzenia grobu, wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska, umiarkowane wydatki poniesione na zakup niezbędnej odzieży żałobnej, stypy,
 • rentę dla osób bliskich, np. dzieci, współmałżonka poszkodowanego i innych osób będących na utrzymaniu zmarłego,
 • jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej dla najbliższej rodziny poszkodowanego,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej dla najbliższych członków rodziny,
 • zasiłek pogrzebowy od ZUS,
 • świadczenie z ZUS zależnie od sytuacji danej osoby,
 • odszkodowania z dobrowolnych ubezpieczeń.

Poszkodowany pracownik może wnosić roszczenie o:

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zaliczki na poczet przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • jednorazowe odszkodowanie od ZUS z tytułu wypadku przy pracy,
 • odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów ze stosunku pracy i innych,
 • ustalenie odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości,
 • rentę z ZUS,
 • dodatek pielęgnacyjny od ZUS w wyjątkowych okolicznościach.

W przypadku śmierci pracownika można wnosić roszczenie o:

 • zwrot kosztów leczenia poszkodowanego,
 • zwrot kosztów pogrzebu obejmujący w szczególności wydatki na: przewiezienie zwłok do miejsca ich pochówku, nabycia i urządzenia grobu, wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska, umiarkowane wydatki poniesione na zakup niezbędnej odzieży żałobnej, styp,
 • rentę dla osób bliskich, np. dzieci, współmałżonka poszkodowanego i innych osób będących na utrzymaniu zmarłego,
 • jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej dla najbliższej rodziny poszkodowane,
 • świadczenie z ZUS zależnie od sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej dla najbliższych członków rodziny,
 • zasiłek pogrzebowy od ZUS,
 • świadczenia z ZUS zależnie od sytuacji danej osoby,
 • odszkodowania z dobrowolnych ubezpieczeń.

Poszkodowany pacjent może wnosić roszczenie o:

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zaliczki na poczet przyszłych kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów ze stosunku pracy i innych,
 • ustalenie odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przys,
 • rentę.

W przypadku śmierci pracownika można wnosić roszczenie o:

 • zwrot kosztów leczenia poszkodowanego,
 • zwrot kosztów pogrzebu obejmujący w szczególności wydatki na: przewiezienie zwłok do miejsca ich pochówku, nabycia i urządzenia grobu, wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska, umiarkowane wydatki poniesione na zakup niezbędnej odzieży żałobnej, stypy,
 • rentę dla osób bliskich, np. dzieci, współmałżonka poszkodowanego i innych osób będących na utrzymaniu zmarłego,
 • jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej dla najbliższej rodziny poszkodowanego,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej dla najbliższych członków rodziny,
 • zasiłek pogrzebowy od ZUS,
 • świadczenia z ZUS zależnie od sytuacji danej oso,
 • odszkodowania z dobrowolnych ubezpieczeń.

Odszkodowania

Planning​

Uzyskamy dla Ciebie należne odszkodowanie:

 • za szkody rolnicze,
 • za uszkodzone budynki w gospodarstwie za powstałe w wypadkach komunikach, za służebność przesyłu,
 • za obniżenie wartości nieruchomości,
 • za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Jak to działa?

Co oferujemy przy zgłaszaniu roszczeń?

Bezpłatną pomoc prawną. Brak opłat wstępnych.

01

Pomoc w kontakcie z rzeczoznawcami majątkowymi oraz z lekarzami specjalistami.

02

Pomoc w skierowaniu sprawy na drogę sądową.

03