Artykuły

Artykuły
Likwidacja szkody

19 maj, 2022 -

Likwidacja szkody

Wykładnia prawa


Przy likwidacji szkody stosuje się zarówno ogólne zasady zawarte w Kodeksie cywilnym jak i postanowienia zawarte w ogólnych warunkach umów lub w treści umów (np. polis).Ponadto gdy podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest zakład ubezpieczeń to dodatkowo ma zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej jak i ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według stosowanej wykładni prawa można mówić o przynajmniej kilkunastu rodzajach sposobu rozliczenia szkody uzależnionej od rodzaju uszczerbku na majątku lub na osobie. Przykładowo tylko wskazujemy, iż przy uszkodzeniu rzeczy najbardziej typowym sposobem rozliczenia szkody jest pokrycie poniesionych kosztów na naprawę lub rozliczenie uszkodzeń jako tzw. szkodę całkowitą gdy koszty naprawy przewyższają wartość uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

W toku postępowania likwidacyjnego obowiązkiem prawnym zakładu ubezpieczeń jest ustalenie w oparciu o dostarczone przez poszkodowanego dokumenty rodzaju szkody i jej wysokość. W praktyce zastosowanie mają różnego rodzaju wyceny majątkowe, opinie lekarskie, rachunki, itp. Decyzja zakładu ubezpieczeń o wypłacie zgłoszonych mu roszczeń odszkodowawczych powinna określać ich wysokość jak i zawierać uzasadnienie do przyznanej kwoty.

Terminy likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń

Likwidacja szkody rozpoczyna się od zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń w dowolnej formie, tj. pisemnej, osobiście, telefonicznie. Teoretycznie ubezpieczyciel powinien wypłacić zgłoszone mu roszczenia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody przez poszkodowanego. Jeżeli jednak zakład ubezpieczeń nie jest w stanie w tym terminie ustalić swojej odpowiedzialności za szkodę lub określić wysokości odszkodowania winien jest wypłacić odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie powyższych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o zaistnieniu szkody. Jeżeli tak się nie stanie lub jeżeli ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie w zaniżonej wysokości, osoba zgłaszająca roszczenie powinna wnieść nieobligatoryjne odwołanie od decyzji zakładu towarzystwa ubezpieczeń zgodnie z zasadami przyjętymi przez zakład ubezpieczeń. Jeżeli wniesione odwołanie nie przyniosło skutku to poszkodowanemu przysługuje tylko i wyłącznie dochodzenie swoich racji przed sądem powszechnym. Niezależnie od etapu sprawy oferujemy Państwu opiekę prawną i jeżeli są ku temu podstawy skuteczne dochodzenie roszczeń. Chcemy by osoba powierzająca nam sprawę uzyskała jak najwyższe odszkodowanie i dlatego dbamy o przedstawienie zakładowi ubezpieczeń wszelkich okoliczności sprawy, a mogących mieć znaczenie dla wysokości przyznanej kwoty.

Opóźnienia w likwidacji szkody

Niestety w bardzo dużej ilości przypadkach zakłady ubezpieczeń opieszale prowadzą proces mający za cel likwidację szkody, np. przyjmuję dłuższe terminy niż te które obowiązują według przepisów prawa lub zawartych polis. Jednym z celów EXEPTIS Spółki z o.o. jest przyśpieszenie postępowania poprzez monity, informowanie organów sprawujących nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń o dostrzeżonych uchybieniach, zwracanie się pomoc do instytucji mającej służyć ubezpieczonym.

Od uzyskania maksymalnego odszkodowania dzielą Cię trzy kroki:

  1. Zeskanuj wszystkie dokumenty lub zrób ich zdjęcia.
  2. Wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres biuro@exeptis.pl.
  3. Poczekaj na analizę od Exeptis.