Artykuły

Artykuły
Kiedy komornik może zająć ruchomości?

21 gru, 2022 -

Kiedy komornik może zająć ruchomości?

Kiedy komornik może zająć ruchomości? W wielu przypadkach. W wielu także nie może ich zająć. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj swoje prawa.

Co to są ruchomości?

Ruchomości to wszystkie rzeczy, które posiada osoba. Takie jak: samochód, rower, komputer,  sprzęt AGD i RTV oraz inne.

Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Zająć można ruchomości dłużnika będące w jego władaniu albo we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Nie podlegają jednak zajęciu ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika. Można wykazać daną sytuację przez ukazanie np. dowodu rejestracyjnego lub też faktury zakupu dokonaną przez osobę trzecią.

Czy można zająć ruchomość jeśli  w tym momencie użytkuje je osoba trzecia?

Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie. Albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w przypadkach wskazanych w ustawie.

Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.
Komornik umarza postępowanie w części, jeżeli przedstawiono niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że zajęte ruchomości nie stanowią własności dłużnika. Nie dotyczy to sytuacji, w której sam dłużnik dokonał zbycia ruchomości na rzecz osoby trzeciej.

Kiedy można złożyć skargę?

W przypadku złożenia przez osobę trzecią skargi na zajęcie, miesięczny termin do wniesienia powództwa, o którym mowa w art. 841 powództwo osoby trzeciej o zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji § 1, zaczyna biec dla tej osoby od dnia doręczenia jej postanowienia oddalającego skargę.

Ruchomość w małżeństwie?

Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia ruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Jeżeli zajęta ruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.
Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.

Komornik może zająć ruchomości?

Komornik może dokonać zajęcia ruchomości gdy:

  • znajdują się we władaniu dłużnika,
  • znajdują się we władaniu wierzyciela,
  • znajdują się we władaniu osoby trzeciej, która wyraża zgodę na zajęcie
  • znajdują się we władaniu osoby trzeciej, która przyznaje, że stanowią one własność dłużnika;
  • znajdują się we władaniu osoby wspólnie zamieszkującej z dłużnikiem, a komornik prowadzi egzekucję alimentów ,
  • gdy wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, natomiast sprzedaż takiej ruchomości może nastąpić tylko po uzyskaniu klauzuli wykonalności przeciwko obojgu małżonkom.

Kiedy osoba trzecia posiada ruchomość dłużnika?

Jeżeli osoba trzecia nie wyraża zgody na zajęcie rzeczy będącej w jej władaniu i nie przyznaje, że rzecz stanowi własność dłużnika, wierzyciel może wystąpić o zajęcie prawa dłużnika o wydanie rzeczy. Zgoda osoby trzeciej nie jest wymagana, gdy włada ruchomością wspólnie z dłużnikiem. Gdy rzecz znajduje się w mieszkaniu wspólnie zajmowanym przez dłużnika i osoby trzecie komornik jeżeli z okoliczności sprawy nie wynika, że rzecz należy do innej osoby może dokonać zajęcia. Jeżeli w toku egzekucji prawa osoby trzeciej zostały naruszone czynnościami egzekucyjnymi dokonanymi niezgodnie z przepisami egzekucyjnymi, to na takie czynności należy złożyć skargę na czynności komornika. Natomiast, jeśli czynności wykonane były zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym a  prawa osoby trzeciej zostały naruszone należy złożyć powództwo  interwencyjne.

Pociągnięcie współmałżonka do odpowiedzialności

Kiedy współmałżonek nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za długi a wierzyciel nie otrzyma na niego klauzuli wykonalności ? Gdy:

  • zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody małżonka dłużnika;
  • gdy dług nie wynika z czynności prawnej (np. z czynu niedozwolonego);
  • gdy zobowiązanie powstało przed powstaniem wspólności małżeńskiej ustawowej;
  • gdy dług dotyczy majątku osobistego dłużnika.

Co to jest dozór i kiedy się go stosuje?

Komornik pozostawia ruchomości pod dozorem osoby, u której je zajął. Jedynie z ważnych  przyczyn może oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie. Dozorcą nie może być komornik ani osoba przez niego zatrudniona, ich małżonkowie, dzieci, rodzice ani rodzeństwo .

Czy po zajęciu przez komornika pojazdu, można się nim poruszać?

Zajęte ruchomości oddane pod dozór dłużnikowi lub członkowi jego rodziny mogą być zwyczajnie użytkowane.

Co w przypadku, gdy sprzedam ruchomość po jej zajęciu ?

Po zajęciu ruchomości jej zbycie nie ma wpływu na prowadzenie postępowania. Postępowanie może być prowadzone z udziałem nabywcy. Dłużnik naraża się na odpowiedzialność karną w związku ze zbyciem zajętej ruchomości.

Wierzyciel a działalność gospodarczy i rolna

Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia. Wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron. Biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. Z chwilą wydania postanowienia zwalniającego spod zajęcia, w stosunku do mienia zastępczego określonego w postanowieniu następują skutki zajęcia. Komornik dokona niezwłocznie czynności związanych z zajęciem. Wniosek o zwolnienie spod zajęcia możesz zgłosić również w skardze na czynności komornika.

Sprawdź także wzory wniosków, które przygotowaliśmy na naszej stronie.