Artykuły

Artykuły
Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

21 mar, 2023 -

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Jak ustalić kontakty z dzieckiem, jeżeli dwóch rodziców nie potrafi uzgodnić obopólnych kontaktów? Należy wspomóc się sądem, który uwzględniając dobro małoletniego oraz wnioski rodziców orzeka plan opieki nad dzieckiem.

Postanowienia sądu

Rodzic lub opiekun  uprawniony do kontaktów z dzieckiem, które wynikają właśnie z orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, która nie może ich realizować z uwagi na przeszkody stawiane przez drugiego rodzica, może zwrócić do sądu o podjęcie określonych prawem działań celem umożliwienia ich wykonywania. Co to oznacza? Jeżeli mimo uzgodnionego przez sąd planu opieki nad dzieckiem jedna ze stron nie realizuje postanowień sądu można poczynić następne kroki. W celu uzyskaniu możliwości kontaktów z dzieckiem.

Kroki, które pozwolą ustalić kontakty z dzieckiem

Opisana sytuacja umożliwia rodzicowi lub też opiekunowi wystąpienie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskami. Wymogiem formalnym złożenia wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty (tj. wniosku inicjującego pierwszy etap postępowania) jest załączenie do niego odpisu orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. W przedmiocie kontaktów z dzieckiem wraz z nadaną przez sąd klauzulą stwierdzającą ich wykonalność. Po otrzymaniu z sądu odpisu orzeczenia lub ugody wraz z klauzulą ich wykonalności należy złożyć najpierw jeden wniosek. Jeśli nadal sytuacja z dzieckiem się niezmienni należy złożyć drugi wniosek:

I

Wniosek pierwszy obejmuje swoim zakresem żądanie zagrożenia nakazaniem zapłaty na rzecz rodzica, który dąży do realizacji kontaktów, określonej sumy pieniężnej przez rodzica, który takie kontakty uniemożliwia lub utrudnia. Zagrożenie obowiązkiem zapłaty jest pierwszym i obowiązkowym etapem postępowania w przedmiocie doprowadzenia do umożliwienia utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Wskazana suma pieniężna w w/w wniosku powinna odpowiadać  możliwościom majątkowym zobowiązanego rodzica.

II

Wniosek drugi zawiera żądanie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica, który dąży do realizacji kontaktów. Pozytywne rozstrzygnięcie wniosku doprowadzi do wydania postanowienia zawierającego zobowiązanie do zapłaty przez rodzica, który kontakty utrudnia lub uniemożliwia. Prawomocne postanowienie umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucję wskazanej kwoty na drodze przymusu.

Należy zwrócić uwagę, że powyższe postępowanie, składa się z dwóch etapów. Przy czym nie zawsze wystąpi konieczność inicjowania drugiego z nich. Może się bowiem zdarzyć, że do prawidłowej realizacji kontaktów dojdzie już w przypadku wydania przez sąd postanowienia wyłącznie zagrożenia nakazania zapłaty. Etap pierwszy polega na ustaleniu kwoty do jakiej zapłaty zostanie zobowiązany rodzic utrudniający wykonywanie kontaktów. Etap drugi kończy się wydaniem postanowienia. W nim zostaje określona kwota do zapłaty jakiej taki rodzic jest zobowiązany na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem.

Co dalej?

Prawomocne postanowienie w tym zakresie umożliwia następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli wniesieniem sprawy do komornika.

Koszty

Osoba składająca wniosek o wszczęcie każdego z etapów wyżej opisanego postępowania, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty od wniosku. Opłata ta wynosi 100,00 zł.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy – możesz się z nami skontaktować, a nasi specjaliści zawsze udzielą Ci porady.

Jeżeli chcesz złożyć wnioski – możesz kupić gotowe wzory na naszej stronie internetowej!