Artykuły

Artykuły
Jak ustalić alimenty na dziecko?

27 mar, 2023 -

Jak ustalić alimenty na dziecko?

Jak ustalić alimenty? Czy możesz to zrobić tylko w sądzie? Nie! Nie musisz iść do sądu, masz kilka innych możliwości.

Czy alimenty otrzymam tylko na drodze sądowej?

Trzeba przede wszystkim podkreślić, iż uzyskiwanie alimentów na dziecko na drodze sądowej to wyraz troski o swoje dziecko. Sąd jak i osoby referujące sprawę wiedzą iż czasami jedyną drogą dla rodzica jest pójście do sądu w celu zabezpieczenia finansów swojego dziecka. Nikt w sądzie nie będzie krytykował takiej postawy. Ważne jest aby uświadomić sobie iż rozwód, separacja czy też rozstanie rodziców nie oznacza również odrzucenie swojego dziecka. Nie wyklucza też odpowiedzialności za nie czy to finansowej czy to wychowawczej. Alimenty na dziecko możesz ustalić nie tylko na drodze sądowej:

  1. Aliemnty mogą zostać ustalone na podstawie umowy ustnej lub też pisemnej dwojga rodziców. Oczywiście wszystko zależy od dwóch stron czy są w stanie polubownie załatwić sprawę
  2. Alimenty lub podział władzy rodzicielskiej można potwierdzić również u notariusza.
  3. Alimenty można potwierdzić u mediatora
  4. Alimenty uzyskuje się na drodze sądowej

Pulubowne ustalenie alimentów

Oczywiście najbardziej polubownym rodzajem ustalenia wysokości alimentów są wspólne ustalenia rodziców. Można nawet ustalić wszystkie szczegóły co do podziału kontaktów, władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów. Jednakże bardziej polecam spisanie ustaleń w formie pisemnej. Spisanie wszystkich ustaleń w formie pisemnej ogranicza przeinaczenie lub niedomówienie wszystkich aspektów dotyczących wspólnego wychowania dziecka. Oczywiście wszystkie ustalenia w późniejszym etapie możesz zmieniać lub dostosowywać do nowych sytuacji. Spisanie zawsze pomaga uniknąć nieporozumień i powrócenie do pierwotnej wersji. Taka forma jest jedynie możliwa gdy obie strony będą w stanie pójść na ustępstwa i uda się ustalić wspólną „ugodę”.

Takie ustalenia są jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań. Dlaczego? Ponieważ zachodzą przy obopólnej zgodzie, a nie są narzucane podczas konfliktu przez sąd, instytucję nie związaną z dzieckiem czy też rodzicami. Jednak trzeba pamiętać iż taka forma jest najmniej bezpieczna dla stron. Umowy i rozwiązania sądowe nie są potrzebne gdy między byłymi partnerami panuje zgoda lecz na sytuacje niezgody i konfliktów. W tym momencie nie mamy żadnego zabezpieczenia a druga strona w każdej chwili może zaprzestać wykonywania swoich zobowiązań alimentacyjnych. Lub nie realizować ustaleń co do możliwości kontaktów z dzieckiem. Forma pisemna jest spisaną umową między rodzicami i jest akceptowalna jako późniejszy dowód ustaleń w sądzie. Na jej podstawie, można później ustalać już obowiązki rodziców sądownie.

Jak ustalić alimenty na dziecko u notariusza?

Drugą formą pozasądowego ustalenia alimentów jest umowa zawarta przed notariuszem. Zgodnie z przepisem art. 777 $1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego ,,akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie.” Podstawą do wszczęcie egzekucji wobec drugiego rodzica jest tytuł wykonawczy czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony  w klauzulą wykonalności. Taki dokument otrzymujemy, gdy sprawa toczy się przed sądem i wystąpimy o nadanie klauzuli wykonalności choć teraz sąd powinien nadać ją z urzędu.  Co to oznacza? Forma umowy zawarta przed notariuszem może być podstawą do wszczęcia egzekucji względem rodzica, który miga się od  płacenia alimentów. Trzeba jednak pamiętać iż w akcie notarialnym musi być zawarte oświadczenie rodzica o poddaniu się egzekucji.

Dzięki oświadczeniu zawartemu w akcie w razie problemów można natychmiastowo złożyć taką umowę do sądu, wraz z wnioskiem o nadanie mu przez sąd klauzuli wykonalności. Podstawą do złożenia wniosku o egzekucję alimentów jest tytuł wykonawczy i na jej podstawie dopiero komornik może wszcząć egzekucje. Forma aktu notarialnego jest formą polubownego a na pewno pozasądowego rozstrzygnięcia kwestii wysokości alimentów oraz podziału władzy rodzicielskiej. Nie ma wtedy potrzeby zakładania sprawy w sądzie. Pamiętajmy, iż również taka forma wymaga obopólnej zgody, będąc u notariusza umowa musi być jednobrzmiąca. Jeżeli pomiędzy rodzicami jest konflikt i nie ma zgody co do wysokości alimentów czy też zakresu władzy rodzicielskiej nie będzie możliwości podpisania jej u notariusza. Jeśli jest zgoda między rodzicami a ustalenia zostały poczynione, forma aktu notarialnego zabezpiecza nas w przyszłości przed ewentualnym problemami. Skraca również czas na złożenie skierowania sprawy do komornika i wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Alimenty u mediatora

Trzecią formą polubownego i pozasądowego ustalenia alimentów jest ugoda zawarta przed mediatorem. Mediacje są dobrowolne i w każdej chwili można z nich zrezygnować. Co więcej mediator w tym momencie jest osobą bezstronną, która dzięki swojemu doświadczeniu jak również różnym metodom mediacyjnym dąży do ustalenia jednej wspólnej decyzji co do wysokości alimentów jak i ustalenia harmonogramu kontaktów i podziału władzy rodzicielskiej. Ma on na celu wysłuchania żądań obu stron i ustaleniu rozwiązania, które będzie korzystne dla każdego. Tak naprawdę ma doprowadzić do ugody strony, które same nie potrafią znaleźć i dojść do porozumienia. Jednakże trzeba pamiętać iż tu też trzeba jednak minimalnych ale chęci.

Podczas mediacji liczy się jedynie ustalenie przyszłych rozwiązań. Unikamy wtedy formalnego przebiegu sprawy sądowej, wskazywania dowodów, przesłuchiwania świadków i czekania na wyrok sądu, który ustali za nas wszystkie okoliczności. Jeśli mediacja zakończy się podpisaniem ugody przez obojga rodziców, mediator przekazuje ugodę sądowi, który później ją zatwierdza. Rolą mediatora nie tylko jest znalezienie konsensusu lecz również sporządzenie ugody w takiej formie aby sąd później z urzędu ją nie odrzucił. Trzeba pamiętać iż ugoda zawarta przed mediatorem nie ma mocy prawnej. Dopiero zatwierdzenie jej przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem czyli ugody sądowej art. 183(15) § 1 k.p.c.