Artykuły

Artykuły
Czego nie może zająć komornik?

08 gru, 2022 -

Czego nie może zająć komornik?

Chcesz się dowiedzieć czego nie może zająć komornik? Jesteś dłużnikiem wobec którego Komornik Sądowy prowadzi egzekucję z rachunku bankowego? Zajmuje Ci pobieraną rentę, emeryturę, wynagrodzenia za pracę lub inne wierzytelności przysługujących Ci wobec osób lub podmiotów trzecich? Taka sytuacja często prowadzi do nieuzasadnionego pozbawienia Ciebie części środków finansowych, które nie podlegają egzekucji lub też środki te są egzekwowane dwukrotnie.

Czego nie może zająć komornik

Środki pieniężne, które nie podlegają egzekucji:

  • 500+
  • alimenty
  • świadczenia z pomocy społecznej
  • dodatki osłonowe
  • zasiłki pomocowe
  • rodzinny kapitał opiekuńczy
  • dofinansowania do opieki nad dzieckiem
  • 13 i 14 emerytura

Zajęcie rachunku bankowego

Opisany przykład może mieć miejsce jeżeli należne Ci świadczenia np. renta lub emerytura czy też wynagrodzenie za pracę albo tzw. 500+, które są wpływają na zajęty w toku egzekucji rachunek bankowy.

Komornik Sądowy prowadząc egzekucję z rachunku bankowego nie wie z jakiego tytułu wpływają na niego środki finansowe. Prowadzi to czasami do zaspokojenia Twojego wierzyciela z kwoty wypłaconej Ci np. tytułem świadczenia 500+ lub alimentów, które egzekucji nie podlegają. Należy bowiem rozróżnić egzekucję z rachunku bankowego od egzekucji ze świadczeń/wierzytelności, które tylko na rachunek bankowy wpływają. Niejednokrotnie zdarza się, że komornik prowadzi egzekucję nie tylko z rachunku bankowego ale także np. z wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty czy innych świadczeń, które w części lub całości są wyłączane spod egzekucji. Taka sytuacja powoduje, że pracodawca lub organ wypłacający świadczenia dokonuje potrącenia części należnych Ci środków. Te środki, następnie przekazuje Komornikowi, natomiast pozostała część, która nie podlega egzekucji trafia na Twój rachunek bankowy.

Wpłata na rachunek bankowy prowadzi jednak ponownie do utraty środków z uwagi na jego zajęcie w toku egzekucji. Jeżeli w wyniku egzekucji z rachunku bankowego utraciłeś części środków, które są wyłączone spod egzekucji lub też w ogóle jej nie podlegają, napisz do Komornika Sądowego wniosek o ich wyłączenie spod egzekucji i wstrzymanie ich wypłaty do rąk wierzyciela. Odpowiednio sporządzony wniosek, powinien umożliwić Ci wstrzymać wypłatę środków pieniężnych na rachunek wierzyciela. W tym momencie do czasu wyjaśnienia wątpliwości środki pieniężne nie zostaną przekazane wierzycielowi. Natomiast Ty masz możliwość wstrzymania przekazania kwot, które nie podlegają egzekucji.

Skarga na komornika

Co jeżeli jednak Komornik Sądowy odmówił wyłączenia spod egzekucji środków, które egzekucji nie podlegają lub też egzekucja wobec nich jest ograniczona? Powinieneś złożyć skargę na czynności komornika. Skargę należy złożyć w terminie tygodnia. Liczymy to dnia od dokonania odmowy (daty odebrania przez Ciebie w terminie pisma komornika z informacją o odmowie). Skargę na czynności komornika należy wnieść za pośrednictwem komornika do sądu właściwego ze względu na siedzibę jego kancelarii.

Skarga powinna zawierać wskazanie: Komornika Sądowego, stron postępowania i ich adresów, sygnatury akt pod którą prowadzona jest egzekucja. Czynności będącej przedmiotem skargi oraz wniosek o jej zmianę. Skarga na czynności komornika podlega opłacie w wysokości 50,00 zł. Komornik Sądowy w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządzi uzasadnienie zaskarżonej czynności. Jeżeli nie sporządził go wcześniej – i przekaże je wraz ze skargą i aktami sprawy do sądu. Co więcej, komornik Sądowy może także samodzielnie uwzględnić Twoją skargę w całości. Spowoduje to brak konieczności dla przekazania jej do sądu.

Co jeśli spłaciłeś dług?

Niestety, może się także zdarzyć, że przed wszczęciem egzekucji dokonałeś spłaty całości swojego zadłużenia. W tym wypadku prowadzenie postępowania w wyniku którego zajęto np. Twój rachunek bankowy, pozbawiając Cię możliwości wypłaty środków, było nieuzasadnione. W takiej sytuacji, do czasu faktycznego wyegzekwowania roszczenia, należy do Sądu w okręgu którego prowadzona jest egzekucja wnieść powództwo przeciwegzekucyjne. Celem takiego powództwa w sytuacji opisanej powyżej będzie pozbawienie tytułu wykonawczego na podstawie którego prowadzona jest egzekucji wykonalności. Skutkować to będzie umorzeniem postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego.

Pozew powinien zawierać wskazanie: Sądu do którego kierujemy wniosek, stron postępowania (dłużnika i wierzyciela) z podaniem adresu ich zamieszkania oraz Twój numer PESEL, oznaczenie wartości przedmiotu sporu, tytułu wykonawczego na podstawie którego prowadzona jest egzekucja i którego wykonalności domagasz się pozbawienia. Dodatkowo musi zawierać uzasadnienie, w którym zostanie wskazujesz powód dla którego składasz pozew i dowody potwierdzające, że Twoje świadczenie jest spełnione. Dowody opisane w pozwie powinny zostać do niego załączone. Pozew powinien zostać opłacony. Wysokość opłaty uzależniona jest od podanej przez Ciebie wartości przedmiotu sporu. Jeżeli nie jest w stanie wnieść opłaty bez uszczerbku utrzymania koniecznego do siebie i Twojej rodziny, możesz razem z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku jej ponoszenia.

Nie wiesz jak napisać wnioski? Zrobiliśmy to za Ciebie.

Kliknij, by znaleźć wniosek dla siebie!

Potrzebujesz konkretnej pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!