Artykuły

Artykuły
Co nie podlega egzekucji komorniczej?

21 gru, 2022 -

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Grozi Ci egzekucja komornicza? Sprawdź co nie podlega egzekucji komorniczej. Poznaj swoje prawa.

Co nie podlega egzekucji

 1. Sumy i świadczenia w naturze przeznaczone na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, przy czym nie dotyczy to połowy kwoty diety wypłacanej z tytułu podróży służbowej, jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
 2. Sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele np. stypendia, świadczenia rodzinne i opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomoc pieniężna wypłacana dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo
  z tytułu obowiązku alimentacyjnego.
 3. Środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzenia zagranicznego niepodlegających zwrotowi, wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.
 4. Prawa niezbywalne, chyba że możliwość ich zbycia została wyłączona umową,
  a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu. Prawami niezbywalnymi są prawa, których nie można przenieść na inną osobę np. użytkowanie, służebność osobista, prawo odkupu, prawo pierwokupu, prawo dożywocia.
 5. Świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych do wysokości ¾ tych świadczeń, przy czym nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń
  z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
 6. Świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Do takich świadczeń należą m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy
  i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.
 7. Jednorazowa lub okresowa pomoc pieniężna przyznawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 8. Sumy przyznane orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeżeli egzekwowana wierzytelność przysługuje Skarbowi Państwa.
 9. Świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Jest
  to świadczenie pieniężne, które wypłacane jest uczestnikowi centrum integracji społecznej
  w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.
 10. Wierzytelności przysługujące spółdzielni mieszkaniowej wobec członków spółdzielni
  i osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo własność lokalu, z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ustawy
  o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również środki będące w dyspozycji spółdzielni
  w związku z wnoszeniem tych opłat, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała
  w związku z wykonaniem przez wierzyciela zobowiązań, które miały być zaspokojone
  z opłat, o których mowa w art. 4 tej ustawy. Opłatami, o których mowa w art. 4, są opłaty zgodne z postanowieniami statutu, wnoszone na pokrycie kosztów związanych
  z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków spółdzielni, a także związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.
 11. Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu np. odprawa pośmiertna, odszkodowanie przyznane rodzinie w związku
  z wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową będącą przyczyną śmierci, zasiłkami pogrzebowymi, świadczeniami z tytułu dodatkowych umów ubezpieczenia. Bez znaczenia jest to, kto jest wypłacającym takie środki. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której prowadzona jest egzekucja kosztów pogrzebu osoby, której śmierć była przyczyną wypłaty tych środków.
 12. Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym (emerytury i renty) oraz renty przysługujące z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub zasądzonej przez sąd.
 13. W przypadku egzekucji należności alimentacyjnych – do wysokości 60% świadczenia.
 14. W przypadku egzekucji należności związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo – leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych – do wysokości 50% świadczenia.
 15. W przypadku egzekucji innych należności – do wysokości 25% świadczenia. W zależności od rodzaju egzekwowanej należności, jej wysokość nie może przekraczać określonej szczegółowo w przepisach procentowej wysokości otrzymywanego świadczenia. Istnieje także kwota wolna od egzekucji przy czym jest wysokość jest zależna od rodzaju egzekwowanej należności.
 16. Świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia
  z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, rodzinny kapitał opiekuńczy
  o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie
  z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, dodatek węglowy, o którym mowa
  w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, oraz dodatek elektryczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r.
  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
  w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
 17. Świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w wybranych przepisach ustawy
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa wybranych przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
 18. Dodatki mieszkaniowe wypłacone na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatki energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 19. Zapomogi udzielone na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych.
 20. Z wynagrodzenia za pracę można prowadzić egzekucję wyłącznie:
 21. Sum należnych na mocy tytułów wykonawczych z przeznaczeniem na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia.
 22. Sum należnych na mocy tytułów wykonawczych z przeznaczeniem na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – do wysokości ½  wynagrodzenia.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Powyższe dotyczy egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne.
W odniesieniu do egzekucji świadczeń alimentacyjnych nie ma kwoty wolnej od egzekucji. Jeżeli zatem pracownik, który zatrudniony jest na umowę o pracę i uzyskuje minimalne wynagrodzenie za pracę oraz jest dłużnikiem alimentacyjnym, to egzekucji będzie podlegało wynagrodzenie do wysokości 3/5. Oznacza to, że taki pracownik otrzyma do wypłaty wynagrodzenie w wysokości tylko 2/5 wynagrodzenia minimalnego.

Opisane powyżej zasady znajdują analogiczne zastosowanie do wszystkich świadczeń powtarzających się. Czyli takich, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Jeżeli komornik zajął powyższe świadczenia, złóż odpowiedni wniosek. Sprawdź wnioski na naszej stronie!