Uzyskamy dla Ciebie należne odszkodowanie:

 • za poniesione straty majątkowe,
 • za ból i cierpienie,
 • rentę rodzinną i wyrównawczą,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów rehabilitacji.

Przy zgłaszaniu roszczenia oferujemy:

 • bezpłatną pomoc prawną,
 • brak opłat wstępnych,
 • pomoc w kontakcie z rzeczoznawcami majątkowymi,
 • pomoc w kontakcie z lekarzami specjalistami,
 • pomoc w skierowaniu sprawy na drogę sądową.

TYPY ROSZCZEŃ

O co możemy wnosić roszczenie w najczęściej spotykanych typach zgłaszanych szkód ?

Podczas wykonywania naszych obowiązków kierujemy się wyłącznie dobrem naszych Klientów. Wychodzimy z założenia, że usługi prawne, które Państwu oferujemy powinny być wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.

Pomoc prawna jest świadczona przez naszą kancelarię w szczególności poprzez:

 • udzielanie porad prawnych,
 • konsultacje prawne,
 • sporządzanie pozwów i pism procesowych,
 • przygotowanie Klienta do rozprawy w postępowaniu procesowym,
 • sporządzanie wniosków i odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udział w negocjacjach ugodowych między stronami, przy zawieraniu umów lub porozumień.

Świadczymy usługi obsługi prawnej w zakresie niżej wymienionych spraw:

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorców działających na polskim rynku w różnej formie prawnej, w tym również spółdzielni, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek, stowarzyszeń i fundacji. Nie ograniczamy się jednak tylko do dużych podmiotów. Swoją ofertę kierujemy również do średnich i małych firm. Staramy się skutecznie udowadniać, że chociaż usługi prawne mogą być towarem luksusowym, wymagającym od Klienta sporych nakładów finansowych, mogą też być dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

PROFILAKTYKA, DORADZTWO, CZYNNOŚCI PRAWNE

Z pewnością najlepszym sposobem na rozwiązywanie problemów jest niedopuszczanie do nich. Dlatego we współpracy z naszymi Klientami bardzo dużo uwagi poświęcamy na profilaktykę. Pod tym pojęciem rozumiemy takie zabezpieczenie obrotu gospodarczego, w którym uczestniczy nasz Klient, aby zminimalizowane było ryzyko poniesienia strat finansowych, prestiżowych lub innych wynikających z nieznajomości prawa, nieuczciwości kontrahenta, niedbałości własnych pracowników, itp.

Oferujemy Państwu kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prowadzonej przez Państwa działalności w obszarach prawa gospodarczego i cywilnego, w zawieranych przez Państwa prostych i skomplikowanych transakcjach. Jeżeli zajdzie taka potrzeba będziemy reprezentować Państwa w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również w toku procesów przed organami administracji. W Państwa imieniu przeprowadzimy potrzebne negocjacje i poprowadzimy mediacje.

PISMA PROCESOWE, OPINIE PRAWNE

Nasi klienci nie muszą tracić czasu i podlegać stresowi, gdy trzeba sformułować i wysłać pismo procesowe. Nasz prawnik znajdzie dla Państwa odpowiednią podstawę prawną, sporządzi opinię prawną w sytuacjach tego wymagających i poprowadzi korespondencję z drugą stroną ewentualnego sporu.

MONITOROWANIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ KLIENTA

Oferujemy Państwu nieocenioną możliwość stałego monitoringu zmian w prawie, przede wszystkim w zakresie, który dotyczy Państwa działalności. Informujemy również o zmianie szczególnie ważnych przepisów z innych dziedzin, np. prawa cywilnego, przepisów ruchu drogowego itp.

REPREZENTOWANIE KLIENTA I UCZESTNICTWO W NEGOCJACJACH I ROZMOWACH BIZNESOWYCH

Nieodłącznym elementem działalności gospodarczej jest zawieranie kontraktów handlowych. W imieniu naszych klientów – zarówno po stronie producentów, jak i nabywców – prowadzimy negocjacje dotyczące wszelkiego typu kontraktów. Udział prawnika w tego typu spotkaniach jest w zasadzie niezbędny. Jego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem prawnym Klienta i ewentualne zapobieganie przed zawarciem niekorzystnych umów, co może wynikać np. z częstych zmian w prawie.

STANDARDOWY ZAKRES USŁUG

Bieżące doradztwo prawne, opiniowanie i sporządzanie pism oraz umów.
Rozwiązywanie bieżących problemów prawnych.
Analiza prawna umów.
Pomoc i prowadzenie negocjacji, zawieranie umów w imieniu klientów.
Postępowanie rejestrowe.
Analiza umów i kontraktów gospodarczych.
Sprawdzanie wiarygodności zabezpieczeń finansowych
Weryfikacja podmiotów w KRS i innych rejestrach gospodarczych
Sprawdzanie ksiąg wieczystych, rejestru zastawów
Wnoszenie pozwów w sprawach gospodarczych
Mediacje, udział w negocjacjach, zawieraniu kontraktów
Opinie prawne w sprawach związanych z obrotem gospodarczym
Odwołania od decyzji organów podatkowych
Zastępstwo prawne w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz
organami administracji publicznej i samorządowej

Zapraszamy serdecznie do współpracy.