Jak postępować po wypadku aby dobrze przygotować dokumentację do złożenia roszczenia o odszkodowanie ?

Dlaczego osoby poszkodowane potrzebują pomocy prawnej ?

Jak wygląda współpraca z klientem ?

Jak postępować po wypadku aby dobrze przygotować dokumentację do złożenia roszczenia o odszkodowanie ?

W razie wypadku komunikacyjnego w pierwszej kolejności zajmij się poszkodowanymi, a w szczególności osobami, których życie jest zagrożone. Przy udzielaniu pomocy pamiętaj, że często w takich przypadkach poszkodowani mają naruszone kręgi szyjne, co w razie przenoszenia takich osób może spowodować ciężki uraz kręgosłupa.

W dalszej kolejności zgłoś wypadek Policji, a kiedy jest to konieczne zawiadom odpowiednie służby ratownicze. Zabezpiecz miejsce wypadku w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innym osobom uczestniczącym w zdarzeniu. Miejsce kolizji dobrze oznakuj za pomocą trójkąta ostrzegawczego i świateł awaryjnych, a dodatkowo możesz je oświetlić światłami pozycyjnymi lub mijania.

Po opanowaniu sytuacji, kiedy już teren, na którym doszło do zdarzenia jest zabezpieczony, poszkodowanym udzielono pomocy, możesz zacząć zabezpieczać dowody związane z wypadkiem.

Podczas zbierania materiału dowodowego nie unikaj zawiadomienia Policji. Notatka sporządzona przez funkcjonariusza Policji znacznie ułatwi dochodzenie roszczenia w razie spornych kwestii co do stanu faktycznego jaki zaistniał podczas kolizji oraz zabezpieczy przed ewentualną zmianą wyjaśnień przez sprawcę zdarzenia. Zapisz dane osób uczestniczących w zdarzeniu, dane świadków i osób kierujących pojazdami uczestniczącymi w kolizji, numery rejestracyjne i numery polis ubezpieczeniowych tych pojazdów. Poproś o pisemne oświadczenia osób uczestniczących w wypadku. Zbieraj dokumentację fotograficzną. Zdjęcia zrobione nawet telefonem komórkowym, pomagają odpowiednio oszacować poniesione straty.

Pamiętaj o zbieraniu rachunków i faktur za wszystkie koszty jakie poniesiesz w związku z wypadkiem. Rachunki i faktury mogą dotyczyć np.: kosztów związanych z usługami pomocy drogowej, koszty poniesione w związku z naprawą samochodu, koszty poniesione na leczenie tj. leki, sprzęt rehabilitacyjny, porady u specjalistów lekarzy czy psychologów.

Wszelkie dokumenty poświadczające wysokość wydatków poniesionych w związku z wypadkiem pozwolą udokumentować wysokość dochodzonego roszczenia i pokrycie kosztów, które poniesiono w konsekwencji zdarzenia.

Dlaczego osoby poszkodowane potrzebują pomocy prawnej ?

Większość osób poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju zdarzeń losowych, wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich itp. nie jest w stanie dochodzić od ubezpieczycieli godziwego odszkodowania lub zadośćuczynienia. W starciu z potężnymi firmami ubezpieczeniowymi często mają oni trudności z uzyskaniem odszkodowania w ogóle, a jeśli ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty to z reguły proponowane świadczenie jest rażąco zaniżone.

Firmy ubezpieczeniowe proponują poszkodowanym przyjęcie zaniżonej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia jednocześnie informując o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Poszkodowani, nie posiadając wiedzy o wysokości należnego im świadczenia, z reguły przyjmują zaniżone odszkodowanie lub zadośćuczynienie z obawy przed ewentualnym procesem sądowym.

Osoby te mają często błędne przeświadczenie dotyczące potencjalnych kosztów sądowych czy też długotrwałości postępowania. Często bezpodstawnie uważają, że nie stać ich na dochodzenie należnych im świadczeń na drodze sądowej. Nasza kancelaria czyni starania aby wyegzekwować należne świadczenie na rzecz klienta , początkowo na drodze negocjacji z ubezpieczycielem a następnie na drodze sądowej, przy pomocy współpracujących z nami doświadczonych radców prawnych i adwokatów.

Jak wygląda współpraca z klientem ?

Podpisanie umowy z klientem nie wiąże się z większymi kosztami. Podczas podpisania umowy pobieramy minimalną opłatę manipulacyjną, która w przeważającej części jest przeznaczona na koszty administracyjne tj.: koszty związane z opłaceniem pełnomocnictw, znaczki pocztowe etc.; zwykle mieści się w granicach: 100 zł.

W ramach naszych działań organizujemy konsultacje z rzeczoznawcami i lekarzami w celu odpowiedniego obliczenia roszczenia odszkodowawczego. Na każdym etapie postępowania, poszkodowany jest informowany o stanie sprawy i czynnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji. Klient, do momentu zakończenia sprawy nie ponosi żadnych kosztów związanych z usługami prawnymi takimi jak porady prawne, reprezentowanie przed ubezpieczycielem przez profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych).

W przypadku braku ugody z ubezpieczycielem poszkodowany, po konsultacjach z radcą prawnym podejmuje decyzję o ewentualnie sądowym dochodzeniu roszczenia. W zaistniałej sytuacji poszkodowany opłaca w swoim zakresie opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu czyli 5% wartości dochodzonego roszczenia. Dla osób w ciężkiej sytuacji majątkowej zawsze wnioskujemy do sądu o zwolnienie z powyższej opłaty.

Nasza kancelaria odszkodowawcza wynagrodzenie za wykonane usługi pobiera jedynie od przyznanego poszkodowanemu odszkodowania. Wynagrodzenie stanowi procentowy udział w uzyskanym odszkodowaniu, a jego wysokość zależna jest od zawiłości sprawy.